تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 21:28 | نویسنده : شوکت حامدسردار
 

1ـ تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟

الف ـ 99                        ب ـ 104                         ج ـ 109                        د ـ 119

2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم                 ب ـ 1 اتم                 ج ـ 1 یا چند اتم               د ـ 2 یا چند اتم

4ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟

الف ـ جامد                      ب ـ مایع                      ج ـ گاز                   د ـ هر سه مورد

5ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟

الف ـ رنگ                       ب ـ بو                          ج ـ مولکول                      د ـ مزه

6ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟

الف ـ قند                       ب ـ جیوه                        ج ـ آهن                         د ـ زغال

7ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟

الف ـ ترکیب                     ب ـ عنصر                     ج ـ مخلوط                   د ـ محلول

8ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، به اتم های موادّ دیگر تجزیه نمی شوند ؟

الف ـ آب                      ب ـ اکسید جیوه                    ج ـ کربن                    د ـ نمک

9ـ برای تجزیه ی یک ترکیب ، باید انبوهی از مولکول های آن را انتخاب کرد زیرا :

الف ـ جنبش مولکول ها زیاد است .                                      ب ـ مولکول ها بسیار ریزند .

ج ـ ربایش مولکول ها زیاد است .                                                         د ـ هر سه مورد

10ـ کوچک ترین ذرّه ی آب که به طور آزاد در طبیعت وجود دارد را چه می نامند ؟

الف ـ قطره ی آب             ب ـ اتم آب                ج ـ مولکول آب               د ـ بخار آب

11ـ دو مولکول آب ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم                    ب ـ 4 اتم                         ج ـ 6 اتم                      د ـ 8 اتم

12ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ آلومینیوم                  ب ـ گاز کربنیک               ج ـ هوا                  د ـ بخار جیوه

13ـ نشاسته و گوگرد :

الف ـ هر دو ساده اند .                                                                 ب ـ هر دو ترکیبند .

ج ـ دوّمی ساده و اوّلی ترکیب است .                           د ـ اوّلی ساده و دوّمی ترکیب است .

14ـ در ده مولكول آب ، چند اتم ئيدروژن وجود دارد ؟

الف ـ 20                    ب ـ 10                        ج ـ 30                      د ـ اتم هاي زياد

15ـ یک مولكول آب ، از چند اتم اکسیژن و چند اتم ئیدروژن ساخته شده است ؟

الف ـ 2 اتم اكسيژن ، 1 اتم هيدروژن                             ب ـ 1 اتم اكسيژن ، 2 اتم هيدروژن

ج ـ 3 اتم اكسيژن ، 1 اتم هيدروژن                                 د ـ 2 اتم اكسيژن ، 2 اتم هيدروژن

16ـ تمام مواد ، از چه ساخته شده اند ؟

الف ـ ويروس                   ب ـ مولكول                     ج ـ عنصر                       د ـ اتم

17ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ آهن                       ب ـ هوا                         ج ـ کاغذ                      د ـ پارچه

18ـ آهن ، چه نوع مادّه اي است ؟

الف ـ تركيب                   ب ـ مخلوط                      ج ـ عنصر                    د ـ محلول

19ـ كدام گروه از موادّ زير ، همگی عنصر هستند ؟

الف ـ طلا ، آب ، آهن                                                           ب ـ آهن ، اكسيژن ، نمك

ج ـ آهن ، هيدروژن ، طلا                                                          د ـ آب ، آهن ، اكسيژن

20ـ جنبش مولکولی ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ چوب                   ب ـ آب                          ج ـ آهن                      د ـ اکسیژن

21ـ در کدام یک از موادّ زیر ، کشش مولکولی از بقیّه کم تر است ؟

الف ـ قند                       ب ـ آب                           ج ـ شکر                          د ـ یخ

22ـ از کدام یک از خاصیّت های زیر ، برای شناسایی یک مادّه استفاده می شود ؟

الف ـ حجم                 ب ـ وزن                  ج ـ خاصیّت مولکول ها                 د ـ رنگ

23ـ چه چیز باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم ؟

الف ـ بوی خوش عطر                                                      ب ـ ترکیب مولکول های عطر

ج ـ جنبش مولکول های عطر                                                د ـ ربایش مولکول های عطر

24ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ روغن                      ب ـ یخ                        ج ـ هوا                         د ـ گلاب

25ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از انواع مادّه ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ گازها                  ب ـ مایعات                   ج ـ جامدات               د ـ تفاوتی ندارد

26ـ ربایش مولکولی ، در کدام یک از اجسام زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ میخ                       ب ـ آب                           ج ـ نفت                      د ـ پارچه

27ـ کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟

الف ـ رنگ                      ب ـ مزه                           ج ـ بو                           د ـ اسم

28ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه کم تر است ؟

الف ـ پنبه                        ب ـ آهن                          ج ـ هوا                         د ـ آب

29ـ جنبش مولکول ها در شیر ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

الف ـ اکسیژن                  ب ـ آب                   ج ـ یخ                    د ـ دی اکسید کربن

30ـ ربایش مولکولی در نفت ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

الف ـ چوب                    ب ـ آهن                       ج ـ اکسیژن                      د ـ کاغذ

31ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند ؟

الف ـ آهن                      ب ـ آبلیمو                     ج ـ اکسیژن                     د ـ چوب

32ـ کدام دسته از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ طلا و اکسید آهن         ب ـ آهن و قند           ج ـ نمک و شکر         د ـ جیوه و نمک

33ـ کدام یک از موادّ زیر ، ساده است ؟

الف ـ اکسیدآهن                 ب ـ نمک                     ج ـ اکسیژن                      د ـ نفت

34ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ اکسیژن                     ب ـ آهن                     ب ـ مس                        ج ـ نمک

35ـ مولکول کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته شده است ؟

الف ـ نمک                    ب ـ آهن                          ج ـ شکر                         د ـ نفت

36ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، پیوسته در حال حرکتند ؟

الف ـ آهن                        ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                     د ـ کاغذ

37ـ در بین مولکول های کدام یک از حالت های مادّه ، تقریباً نیروی ربایش وجود ندارد ؟

الف ـ جامدها                   ب ـ مایع ها                    ج ـ گازها                  د ـ هیچ کدام

38ـ مولکول آب ، از اتم های .......... و .......... تشکیل شده است .

الف ـ اکسیژن و ئیدروژن                                                              ب ـ اکسیژن و کربن 

ج ـ هیدروژن و نیتروژن                                                                 د ـ نیتروژن و کربن

39ـ کدام گروه از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟

الف ـ مس و شکر        ب ـ آلومینیوم و شیشه        ج ـ مس و آلومینیوم         د ـ آهن و نمک

40ـ کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟

الف ـ آهن و آب          ب ـ ئیدروژن و نفت         ج ـ مس و اکسیژن           د ـ شکر و نفت

 43ـ اتم های سازنده ی کدام دسته از موادّ زیر ، یکسان می باشند ؟

الف ـ آب و آهن            ب ـ نمک و طلا              ج ـ طلا و آب           د ـ آهن و اکسیژن

44ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟

الف ـ نمک                      ب ـ طلا                          ج ـ آب                          د ـ هوا

45ـ کدام گروه از موارد زیر ، همگی ترکیب هستند ؟

الف ـ آب ، آهن ، ئیدروژن                                                      ب ـ مس ، روی ، نشاسته

ج ـ یخ ، آهن ، قند                                                              د ـ شکر ، بخار آب ، الکل

46ـ کدام دسته از موادّ زیر ، دارای اتم های یکسان می باشند ؟

الف ـ مس و ئیدروژن        ب ـ نمک و الکل        ج ـ جیوه و نشاسته         د ـ اکسیژن و آب

48ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ آهن                      ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                         د ـ طلا

 49ـ به موادّی که مولکول هایشان فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ، چه می گویند ؟

الف ـ محلول                    ب ـ عنصر                     ج ـ ترکیب                    د ـ مخلوط

50ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟

الف ـ آب                        ب ـ نمک                          ج ـ آهن                      د ـ نفت

51ـ ساختمان مولکولی کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی نوعی ترکیب است ؟

الف ـ آب و طلا          ب ـ زنگ آهن و قند          ج ـ آهن و نمک          د ـ اکسیژن و آهن

52ـ کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی ساختمان مولکولی عنصر است ؟

الف ـ طلا و اکسیژن        ب ـ بخار آب و آهن        ج ـ نمک و ئیدروژن       د ـ کربن و آب

53ـ کدام دسته از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟

الف ـ نمک و طلا            ب ـ نمک و نفت             ج ـ طلا و آهن             د ـ آهن و نفت

54ـ کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته است ؟

الف ـ نمک                     ب ـ شیشه                    ج ـ آلومینیوم                       د ـ شکر

55ـ 10 مولکول ئیدروژن و 10 مولکول اکسیژن ، تشکیل چند مولکول آب می دهد ؟

الف ـ 20 مولکول             ب ـ 10 مولکول            ج ـ 5 مولکول              د ـ 15 مولکول

56ـ تفاوت موادّ جامد و گاز ، بیش تر در کدام مورد است ؟

الف ـ جنبش و کشش مولکول ها                                                           ب ـ نوع اتم ها

ج ـ تعداد اتم ها                                                        د ـ طریقه ی به هم چسبیدن اتم ها

57ـ فاصله ی بین مولکول ها در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ بخار آب                     ب ـ آب                        ج ـ یخ                       د ـ جیوه

58ـ اگر بتوانیم مادّه ای را تجزیه کنیم ، آن مادّه ............... است .

الف ـ ترکیب                 ب ـ عنصر                 ج ـ عنصر و ترکیب                د ـ مخلوط

59ـ مواد به عنصر ، مخلوط و ............ تقسیم می شوند .

الف ـ ترکیب               ب ـ محلول                ج ـ مولکول              د ـ مولکول چند اتمی

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 21:8 | نویسنده : شوکت حامدسردار
تمرینی برای یادگیری كسر به عدد مخلوط ریاضی پنجم دبستان

 

برچسب‌ها: عددمخلوط

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 20:49 | نویسنده : شوکت حامدسردار
 


ماده: هر چیزی که دارای جرم باشد و فضایی را اشغال کند ( حجم) و از ذرات ریزتری به نام اتم یا مولکول تشکیل شده باشد (ماده) نامیده می شود.

ویژگی های ماده : جرم و حجم از ویژگی های هر ماده هستند از دیگر ویژگی های هر ماده  این است که در میان ذره های سازنده ی ماده فضای خالی وجود دارد، ذره های سازنده ی ماده،پیوسته در حال حرکت و جنبش هستند و بین ذره های سازنده ی ماده ربایش وجود دارد.

حجم : مقدار فضایی که هر ماده یا جسم اشغال می کند ، حجم آن را مشخص می کند.حجم یک ماده مجموع حجم ذرات ان ماده و فضاهای خالی بین ذرات آن است. حجم را با واحدهای مترمکعب،سانتی مترمکعب اندازه می گیرند.حجم مایعات و گازها را با واحد لیتر هم بیان می کنند.

جرم : مقدار ماده ی تشکیل دهنده جسم را جرم می گویند.واحد اندازه گیری جرم ، کیلوگرم می باشد. جرم هر جسم به جرم مولکول ها و تعداد آن ها بستگی دارد.

وزن : وزن مقدار نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین یا هر کره ی دیگر به جسم وارد می شود.بیش ترین وزن در کنار دریا می باشد و هر چه از سطح زمین دور شویم نیروی جاذبه کم تر و در نتیجه نیروی وزن هم کم تر خواهد شد.در سطح زمین وزن اجسام تقریبا 10 برابر جرم شان است. واحد اندازه گیری وزن ، نیوتن می باشد.

نیروی جاذبه ی ماه      نیروی جاذبه ی کره ی زمین می باشد.

ساختمان مواد

همه ی مواد از ذره های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده اند. اتم در زبان یونانی به معنای تجزیه ناپذیر است.

اتم کوچک ترین ذره ی هر ماده است که معمولا به صورت آزاد وجود ندارد بلکه به صورت ترکیب با اتم های دیگر است.

مولکول : کوچک ترین واحد سازنده ی هر ماده  که خواص آن ماده را دارد و به حالت آزاد یافت می شود مولکول نام دارد. مولکول ها از اتصال دو یا چند اتم به یک دیگر به وجود می آیند.

دسته بندی مواد:

1-  موا ساده (عنصر)

2-  مواد ترکیب (مرکب)

3-  مواد مخلوط

موا د ساده ( عنصر) : عنصر ماده ای است که ذره های سازنده آن اتم یا مولکول هایی هستند که از اتم های یکسان ساخته شده اند . اگر ساختمان ماده ای تنها از یک نوع اتم به کار رفته ویا اتم های سازنده ی یک ماده مثل هم باشند(یکسان باشند) و یا مولکول های آن ماده را نتوان به اتم های موا دیگر تجزیه نمو آن را ماده ی ساده(عنصر) می گویند.

دانشمندان تاکنون توانسته اند بیش از 109 عنصر را شناسایی کنند ولی از این میان تنها 91 عنصر در طبیعت یافت می شود و بقیه ی عنصرها در آزمایشگاه ساخته شده اند.

مواد ساده را می توان به دو گروه فلزها و نافلزها تقسیم کرد.

1-  فلزها : مس،آهن،روی،سرب و... از فلزها هستند. فلزها سه ویژگی مهم دارند.: 1- سطح براق و درخشانی دارند.2- چکش خوارند یعنی به راحتی می توان آن ها را به شکل دیگری درآورد.3- رسانای جریان الکتریسته و گرما هستند.درمیان 109 عنصر شناخته شده 84 فلز وجود دارد. همه فلزها به جز جیوه در حالت عادی جامد هستند.

2- نافلزها: نافلزها در حالت جامد شکننده اند. بیش تر آن ها ظاهری غیر شفاف و نارسانا می باشند.(کربن تنها نافلز رسانای جریان برق است) مولکول هفت عنصر (نافلز)دواتمی است که عبارت اند از: هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن، کلر،فلوئور(گاز) برم(مایع)ید(جامد)

گوگرد مولکول هشت اتمی و فسفر مولکول چهار اتمی دارد و مولکول گاز ازن از سه اتم اکسیژن ساخته شده است.

کربن عنصری (نافلز) جامد است که در طبیعت به دو شکل اصلی الماس و گرافیت(مغز مداد) یافت می شود که هر دو عنصر هستند و تنها تفاوت آن ها در طرز قرار گیری اتم هایشان می باشد.

مواد ترکیب : ترکیب ماده ای است که ذره های سازنده ی آن از اتصال دو یا چند اتم متفاوت ساخته شده اند. از به هم پیوستن دو یا چند ماده ی ساده یک ماده ی ترکیب تشکیل می شودکه این ماده با عناصر تشکیل دهنده ی خود هیچ شباهتی ندارد.مانند: آمونیاک(ترکیبی از هیدروژن و نیتروژن)، الکل معمولی(ترکیبی از کربن ،هیدروژن و اکسیژن).

خواص هر ماده ی ترکیب ،به نوع اتم های تشکیل دهنده ،تعداد اتم ها و شکل ساختمانی ترکیب (نحوه ی اتصال اتم ها) بستگی دارد.مثلا کربن دی اکسید و کربن مونواکسید هر دو از از اکسیژن و کربن تشکیل شده اند ولی تعداد اکسیژن ها در آن ها متفاوت است و این دو خواص متفاوتی دارند.

مواد مخلوط : اگر ذره های سازنده دو یا چند ماده ی مختلف با هم آمیخته شوند و خواص خود را حفظ کنند به آن مخلوط می گویند. مانند: خون،شیر، خاک،هوا و ...

مواد خالص : ماده ی خالص ماده ای است که اتم یا مولکول های سازنده ی ماده یکسان و از یک نوع هستند مثلا آب مقطر یک ماده ی خالص است زیرا تنها از مولکول های سه اتمی آب تشکیل شده است.

ماده ی ناخالص : بیش تر مواد موجود در طبیعت به صورت مخلوط هستند به طوری که شاید به ندرت بتوان یک ماده ی خالص مطابق تعریف علمی آن یافت خالص ترین ماده نیز همواره مقادیر بسیار ناچیزی از مواد دیگر به همراه دارد به این مواد همراه، ناخالصی می گویند پس همه ی مواد مخلوط، ماده ی ناخالص می باشند.

شناسایی ماده ی خالص : هر ماده ی خالص، دارای ویژگی های معینی می باشد که به ما امکان می دهد تا آن ماده را از مواد خالص دیگر تشخیص دهیم، حالت ظاهری ماده در دمای محیط (جامد،مایع،گازبودن)،رنگ،نقطه ی جوش،میزان رسانایی الکتریکی از جمله ی این ویژگی ها هستندکه به آن خواص فیزیکی می گویند. مثلا آب در دمای محیط(مایع)،رنگ(بی رنگ)،نقطه ی ذوب و انجماد(0)،نقطه ی جوش(C100) و رسانایی الکتریکی آن (بسیار ناچیز) است.

حالات ماده: مواد در طبیعت به سه حالت(جامد،مایع و گاز)وجود دارد.حالت یک ماده به چگونگی نیروهای بین مولکولی (ربایش مولکول ها)،نحوه یقرار گرفتن مولکول ها و میزان جنبش آن ها بستگی دارد.

1- حالت جامد: مولکول ها بسیار نزدیک به هم قرار دارند به طوری که فقط می توانند سر جای خود تکان بخورند و چون مولکول ها فقط می توانند در جای خود بلرزند،مواد جامد شکل هندسی مشخصی دارند.

2- حالت مایع در بیش تر مایعات ،فاصله ی مولکول ا نسبت به حالت جامد بیش تر است.به همین خاطر مولکول ها آزادتر هستند و می توانند بچرخند و روی هم سر بخورند ،شکل مشخصی ندارند،جاری می شوند و شکل ظرف را به خود می گیرند.در سطح مایعات در ظرف،در جایی که نیروی جاذبه وجود دارد ،افقی قرار می گیرد.

3-  حالت گاز : فاصله ی مولکول ها از یکدیگر نسبت به حالت جامد و مایع ،بسیار زیاد است. در نتیجه مولکول های گاز تقریبا آزاد هستند و می توانند آزادانه به هر سمتی حرکت کنند.(تقریبا نیروی ربایش وجود ندارد).

 

 

برچسب‌ها: ماده

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 20:41 | نویسنده : شوکت حامدسردار
 

مولکول

هام هام هام                   هوم هوم هوم

اطرافتو نگاه کن             همه جا پر از مواده

هم مایع وهم جامد          بعضی مواد هم گازه

ساخته شدن همشون      از مولکولی که ریزه

کوچکترین ذره است          با چشم دیده نمیشه

اتم

تم تم تم        تم تم تم

کوچولوی ریزه میزه     از مولکولها میریزه

هر مولکولی میدونه    یه ذره ی کوچولو

داره توی وجودش       اتم نام اونه   یادت نره دردونه 

  نوشته شده از زهره شمس              تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 20:33 | نویسنده : شوکت حامدسردار
تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 20:1 | نویسنده : شوکت حامدسردار
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 | 10:4 | نویسنده : شوکت حامدسردار
وقتی یک سال تحصیلی جدید میاد چه قدر شور و اشتیاق تو دل ماست ولی خیلی زود تمام میشه .

با خودمون میگیم یادش بخیر کلاس چهارم بودیم .

 

عید نوروز یادش بخیر

 

سفری در کهکشانها داشتیم یادش .....

 

روز مادر وتشکر از مامانای عزیز یادش...

 

 اردو در مدرسه روزهای اخر سال تحصیلی بود خیلی خوش گذشت وای یادش......

 

 

 تاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 19:1 | نویسنده : شوکت حامدسردار
 

دانستنیهای ریاضی کلاس پنجم ابتدایی

 

یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک متر = 100سانتی متر

برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم .

یک متر = 1000 میلی متر

بزای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک متر = 10 دسی متر

برای تبدیل متر به دسی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل دسی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم . 

یک دسی متر = 10 سانتی متر

برای تبدیل دسی متر به سانتی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

یک دسی متر = 100 میلی متر

برای تبدیل دسی متر به میلی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم .

یک سانتی متر = 10 میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی مترعدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

یک هکتار = 10000 متر مربع

برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را × 10000 می کنیم .

برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم . 

برای تبدیل متر به کیلو متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی )

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000 می کنیم . 

برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را × 30 می کنیم .

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را ÷ 30 می کنیم .

یک متر مکعب =  1000 لیتر

برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000000 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000000 می کنیم .تاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 18:59 | نویسنده : شوکت حامدسردار

صفت

صفت کلمه ای است که اسم یا جانشین اسم یا گروه اسمیِ همراه خود را توصیف می کند و یکی از وابسته های اسم به شمار می رود.  یا: واژه یا گروهی از واژه هاست که درباره اسم توضیحی می دهد و یکی از خصوصیات اسم را بیان می کند.

صفت از حیث مفهوم 6 نوع است :

1- صفت بیانی

2 - صفت اشاره ای           

3- صفت شمارشی

4 -  صفت پرسشی

5 -  صفت تعجبی

6 -  صفت مبهم

صفت فاعلی : صفتی است که بر کننده کار دلالت کند. و از حیث ساختمان هفت گونه است.

       1- بن مضارع + نده : گیرنده ، خواننده ، راننده ، بیننده

       2- بن مضارع +ان : گریان خندان ،شتابان ، روان

      3- بن مضارع + ا: دانا ، شنوا ، گویا ، گیرا

       4- بن ماضی و بندرت بن مضارع + ار: خریدار ،پرستار

       5- بن ماضی یا مضارع +گار : آفریدگار ، آموزگار

      6- اسم معنی وبندرت صفت یا بن فعل +گر:  دادگر ، سفیدگر 

       7- اسم معنی و بندرت صفت یا بن فعل +کار : ستمکار، تراشکار

تذکر:

  پسوند گر و کار در آخر اسم ذات صفتی می سازد که بر پیشه و حرفه دلالت می کند.

            مثل:   زرگر، آهنکار آهنگر - مسگر - سیمان کار

 صفت فاعلی + پسوند ان گاهی تکرار می شود و قید می سازد:

           مثل:     دوان دوان لرزان لرزان - پرسان پرسان

  گاهی ساخت فعل امر نوعی صفت فاعلی می سازد :

           مثل:      بزن برو برو ، بدو، بگو بخند ،  بزن برو، بساز بفروش، دلبخواه

  بن مضارع +اسم یا کلمه دیگر نوعی صفت فاعلی مرکب می سازد :    

         مثل:  دانشجو درس خوان خدا پرست - دلپذیر -کامبخش - آرام بخش

صفت مفعولی:
صفت مفعولی که آن را اسم مفعول نیز نامیده اند صفتی است که معنی مفعولیت دارد ، یعنی کاربر آن واقع می شود.

     گرفت + ه =  گرفته 

      شنید + ه =  شنیده             

     خواند+ ه= خوانده

     نوشت + ه = نوشته

     گاهی لفظ «شده »را نیز که خود صفت مفعولی « شدن » است به این ترکیب می افزایند : شنیده شده ، دزدیده شده

تذکر:

۱-اگر به اول صفت مفعولی اسم یا صفتی افزوده شود گاهی« ه» می افتد.

          گل اندوده = گل اندود

           پشمالوده = پشم آلود

۲- برخی از صفت های مفعولی که از فعلهای لازم و بندرت فعلهای متعدی می آیند معنی صفت فاعلی دارند : رفته ، خوابیده، ایستاده

صفت نسبی : صفتی است که به کسی یا جایی یا جانوری یا چیزی نسبت داده شود و ان بیشتر با افزودن پسوندهای « ی ، ین ، ینه ، های بیان حرکت گان ، انه ، انی ، چی» به آخر اسم یا صفت و به ندرت ضمیرساخته می شود:

ی : محسنی ، تهرانی ، ....                           ین : نمکین ، سیمین ، ....

ینه : پشمینه ، سیمینه ، ....                            ه : دورویه ، یک شنبه ، ....

گان : گروگان ، رایگان (= راهگان ) و ...       انه : سالانه ، روزانه ، مردانه ، ....

انی : روحانی ، جسمانی ، ....                     گانه : دوگانه ، سه گانه ، .....

چی : انزلیچی ، گمرکچی ، ....

صفت لیاقت:صفتی است که شایستگی و قابلیت موصوف را می رساند و آن با افزودن ی به آخر مصدر ساخته می شود .

خواندن+ ی= خواندنی

 دیدن+ ی= دیدنی

  شنیدن+ ی= شنیدنی

نوشتن+ ی= نوشتنی

آشامیدن+ ی= آشامیدنی

  خوردن + ی = خوردنی

درجات صفت بیانی

صفت بیانی از حیث درجه (3)  گونه است :

1 . صفت مطلق : 

خوب - باهوش - بزرگ    سعید با هوش است .

2 . صفت برتر (تفضیلی) :

صفت برتر با افزودن «تر» به آخر صفت مطلق پدید می آید :

خوبتر - با هوش تر - بزرگ تر  

سعید از حمید با هوشتر است      

سعید از حمید ، مجید و وحید باهوشتر است .

3. صفت برترین ( عالی):  نشانه صفت برترین ، پسوند «ترین» است که به آخر صفت مطلق  افزوده می شود:

خوب ترین- باهوش ترین - بزرگ ترین

اهواز،  بزرگ ترین شهرهای خوزستان است .

امین،  با هوش ترین شاگرد کلاس است .

صفت اشاره :
صفت اشاره در اصل دو لفظ « این» و «آن» است وقتی که همراه اسمی بیایند و بدان اشاره کنند :
این : برای اشاره به نزدیک   
آن : برای اشاره به دور
این جزوه را آن روز در دانشگاه به ما دادند .

   صفت اشاره به صورتهای زیر دیده می شود: 

الف- این و آن بدون همراهی با کلماتی دیگر که تنها برای اشاره است.    این کتاب

ب- برای  اشاره و تاکید که با «هم» ترکیب می شوند : همین، همان 

ج- برای اشاره و بیان تشبیه و چگونگی به همراه کلماتی مانند : 

        چون ، گونه ، سان : چنین ، چنان ، این گونه ، آن جور

د-برای اشاره و تاکید همراه کلماتی مانند : قدر ، مقدار ، همه :

        این قدر، همان اندازه ، همین قدر

صفت شمارشی
کلمه ای که شماره یا ترتیب مفهوم یا مصداق اسمی را می رساند صفت شمارشی نامیده می شود . به صفت شمارشی معمولاً عدد می گویند . صفت شمارشی بر(4)  قسم است :
صفت شمارشی ساده، صفت شمارشی ترتیبی، صفت شمارشی کسری، و صفت شمارشی توزیعی .

1. صفت شمارشی ساده :

هرگاه اعداد اصلی قبل از اسم واقع شوند و آن را وصف کنند. صفت شمارشی ساده نامیده می شوند. اعداد اصلی عبارت است از :

 یک، دو ، ... ده، یازده، ... بیست ویک، ...صد،هزار،میلیون، میلیارد ...

2 . صفت شمارشی ترتیبی: که ترتیب قرار گرفتن موصوف (معدود) را می رساند و با افزوده شدن پسوند «-ُ م » یا «-ُمین»  به صفت شمارشی ساده ساخته می شود : چهارم ، چهارمین . صدم ، صدمین . هزارم ، هزارمین

   بعضی صفت های شمارشی از این قاعده پیروی نمی کنند. مثل: اول، آخر، نخست ، نخستین ، آخرین

3. صفت شمارشی کسری (عدد کسری) . که یک یا چند جزء از یک یا چند واحد را می رساند:

یک پنجم- شانزده هزارم- دو سوم - نود درصد .

4 . صفت شمارشی توزیعی: که از تکرار صفت شمارشی اصلی به دست می آید:  یک یک - یکایک - یک به یک

صفت پرسشیصفتی است که با آن از نوع یا چگونگی یا مقدار موصوف پرسش کنند، مانند چه ، کدام ، چگونه ، چند
صفت پرسشی از نظر مفهوم سه گونه است
:

  الف- صفت پرسشی که با آن از نوع یا چگونگی با از نام و نشان موصوف می پرسند : چه ، کدام ، چطور ، چگونه

  ب-صفت پرسشی که با آن از ترتیب یا مقام موصوف پرسش کنند:    چندم ، چندمین

  ج- صفت پرسشی که با آن از مقدار و شماره موصوف پرسیده می شود: چند، چقدر ، چه مقدار

صفت تعجبیصفت تعجبی، صفتی است که همراه اسم می آید و شگفتی و تعجب گوینده را از چگونگی یا مقدار موصوف می رساند و خود با آهنگ مخصوص تعجب ادا می شود :چه خط زیبایی!

صفت مبهم

صفت مبهم، صفتی است که همراه اسم می آید و نوع یا چگونگی یا شماره و مقدرآن رابه طور نامعین و آمیخته با ابهام بیان می کند . صفت های مبهم عبارتند از :

« هر ، همه ، دیگر، هیچ ، چند ، چندین ، چندان ، بهمان ، فلان »

هر حرفی را نباید زد .                         همه دانشجویان آمدند .

به کتاب دیگر نیز مراجعه کن            هیچ مطلبی پیدا نکردم .

صفت پسین
هر صفتی که پس از موصوف بیاید صفت پسین نامیده می شود، مانند: کار خوب- مهارت چندان = کلاس پنجم
بیشتر صفت های بیانی به صورت صفت پسین به کار می روند

صفت پیشین

هر صفتی که پیش از موصوف بیاید صفت پیشین نامیده می شود . صفت های اشاره، پرسشی، تعجبی، و مبهم جز در موارد نادر به صورت صفت پیشین به کار می روند :

                 آن کتاب                 کدام کتابتاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 18:58 | نویسنده : شوکت حامدسردار
تعریف اضافهاضافه آن است كه اسمي را به اسم ديگري نسبت دهيم. نشانه نسبت كسره اي است كه ميان آن دو مي آيد. مثال: مدادِ حسن، خانه ي علي

اقسام اضافه

اضافه تخصيصي

اضافه ملكي

 اضافه تشبيهي

 اضافه استعاري

 اضافه توضيحي

 اضافه بياني

 اضافه مقارنت

 اضافه بنوت

اضافه تخصيصي

در اين نوع از اضافه، مضاف به مضاف اليه اختصاصدارد.

    مثال : دراطاق ،گودال آب،زنگ مدرسه

اضافه ملكي(تملیکی)

اضافه ملكي: در اين نوع از اضافه، ميان مضاف ومضاف اليه رابطه مالك وملك بر قرار است .

مثال : صاحب باغ، کتاب داریوش،

                 خانه ی احمد

اضافه تشبيهي

اضافه تشبيهي : در اين اضافه ميان مضاف و مضافاليه رابطه شباهت برقرار است.

مثال : قد سرو، ابروی کمان، لب لعل ،مهد زمین

                 فراش باد،تیر مژگان

اضافه استعاري

اضافه استعاري: در اين نوع از اضافه، مضاف در غيراز معني حقيقي خود استعمال شدهباشد.

مثال :       دست روز گا ر،چشم روزگار،

                        روی سخن

اضافه توضيحي

توضيحي: در اين نوع از اضافه، مضاف اسم عام است ومضاف اليه نام مضاف را بيان ميكند.

مثال : شهر شيراز، روز جمعه،عید نوروز

اضافه بياني(جنسی)

اضافه بياني :آن است كه مضاف اليه جنس مضاف رابيان كند.

مثال: ظرف مس، تیر آهن،گوشواره ی طلا

ظرف سفال،لباس پشم

اضافه مقارنت(اقترانی)

اضافه مقارنت : در اين نوع از اضافه، ميان مضاف ومضاف اليه معني مقارنت و همراهياست.

مثال: پاي ارادت،دیده ی احترام،چشم ادب

اضافه بنوت

اضافه بنوت: در آن ، اسم فرزند بر پدر يا مادرافزوده مي شود.

مثال :سام نريمان، رستم زال،مسعود سعد

فکّ اضافه:

وقتی کسره ی اضافه از بین مضاف ومضاف الیه حذف شودآن را فکّ اضافه می نامند،در این حالت مضاف ومضاف الیه درحکم یک کلمه ی مرکب است.
مانند:
 پدر زن،صاحبدل،چادرنماز،سرلشکر

اضافه ی توصیفی:

اضافه ی موصوف است به صفت (همان موصوف وصفت) مانند:پدرمهربان،دیوار بلند، شمشیر تیز،مردشجاع

اضافه ی تأکیدی را نیز برخی به اقسام اضافه ها افزوده اند مانند:
 مست مست ، بزرگ بزرگ

تفاوت اضافه توصیفی با سایر اضافه ها

صفت از موصوف جا شدنی نیست وجزئی از آن است.درصورتی که مضاف الیه جزء مضاف نیست واز اسم جدایی است.در مثال :

 پدر مهربان،مهربانی جدا از پدر نیست ولی پدر علی،پدر غیر از علی وجدا می باشد.

با افزودن فعل ربطیبه آخر اضافه توصیفی ،جمله یاسمیه ساخته می شودولی در سایر اضافات جمله ی اسمیه درست نمی شود:

                     پدر مهربان ← پدر مهرباناست